PDF

DOC КОНТАКТИ
 

“Служба по трудова медицина - Фи Хелт“ ЕООД

(“FiHealth“, “ние“, “нас“) е компания, която има дългогодишна история и дейност на българския пазар по предоставянето на услуги, свързани с:

 • разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа;
 • наблюдаване на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа;
 • обучение на работници/служители и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа;
 • разработване на мерки за подобряване състоянието на работната среда и на безопасността на труда и за оптимизиране на трудовия процес;
 • оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите;
 • разработване на мерки за прилагане на нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, санитарно-хигиенни норми, правила и изисквания;
 • оценка влиянието на условията на труд върху здравословното състояние на работниците и служителите и пригодността им за работа чрез анализиране и организиране на предварителни и периодични медицински прегледи;
 • разработване и/или участие в изпълнението на програми за обучение на работници и служители и техни представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и контрол при спазване на нормите и изискванията за работна среда и трудов процес;
 • организиране и провеждане на обучение на работници и служители по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ;
 • предоставяне на информация на работниците и служителите за здравните рискове на работното място и за резултатите от профилактичните прегледи и изследвания;
 • даване на индивидуални съвети на работниците и служителите във връзка със здравето и безопасността при работа.

При извършването на нашата дейност, защитата на Вашите данни е основен приоритет за нас и поради това се стремим да ги обработваме при свеждане на данните до необходимия минимум и при ограничаване на сроковете за тяхното съхранение, като прилагаме подходящи технически и организационни мерки за тяхната сигурност. Ние ценим неприкосновеността на Вашия живот и здраве и конфиденциалността на Вашите данни.
Настоящата Политика за конфиденциалност има за цел да Ви предостави обща информация за това как и какви видове лични данни обработваме (респективно събираме от и за Вас), защо са ни необходими, на кого могат да бъдат предоставени или разкрити и за какъв период от време ще бъдат съхранявани. Запознайте се с настоящата Политика внимателно и не се колебайте да се свържете с нас – на посочените данни за контакт – в случай че имате допълнителни въпроси, свързани с дейността на FiHealth по обработване на лични данни или с Вашите права като субекти на лични данни.