„Служба по трудова медицина - Фи Хелт” ЕООД е част от корпоративната група Fibank – Fihealth, като едноличен  собственик на капитала  на дружеството е  „Фи Хелт Застраховане” АД.
Дружеството е регистрирано в Министерство на здравеопазването с Удостоверение № 466 /29.10.2010 г. ( ДОКУМЕНТ 466 СТР.1 / ДОКУМЕНТ 466 СТР.2 / ДОКУМЕНТ 466-5 СТР.1 / ДОКУМЕНТ 466-5 СТР.2 ) и осъществява дейност, включително като администратор на лични данни, съгласно издадено удостоверение № 308086 на Комисията за защита на личните данни ( ДОКУМЕНТ № 308086 ).
Оказва методична помощ на работодателите за създаване на цялостна организация за безопасност и здраве при работа.
Основният предмет на дейност на дружеството е консултиране и подпомагане на работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Извършваните дейности са в съответствие с изискванията на: Кодекса на труда; Закона за здравословни и безопасни условия на труд,   Наредба № 3/25.01.2008 г. на МЗ и МТСП за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова /ДВ, бр.14/12.02.2008 г./ и останалите приложими поднормативни документи.
 
ПОЛИТИКА ЗА КОНФИНДЕНЦИАЛНОСТ
ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА СЪГЛАСНО ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ  
ДИРЕКТНА ФОРМА ЗА ЗАПИТВАНЕ form    
 
 
ПРЕДИМСТВА
  • Коректност и стриктно спазване на сроковете за изпълнение.
  • Стремеж към пълно удоволетворяване на нарастващите изисквания на нашите клиенти, чрез индивидуален подход и непрекъснат мониторинг на качеството на услугата.
  • Квалифицирани специалисти с дългогодишен опит.
  • Комуникативност: ефективна и ясна комуникация между членовете на нашия екип и договорните ни партньори.
  • Добронамереност и работа в екип.
  • Опитваме се да сме до нашите клиенти, когато имат нужда от нас.
  • Търсим комплексни,  но не типови решения.
 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПАНИЯТА

FiHealth Трудова Медицина: 

София 1700, кв. "Студентски град", ул. "Проф. Александър Фол" 2, вх. Б, ет. 2 (до зала Христо Ботев)
България, телефон:  0700 12 127 | 02 / 445 6664
Компанията е развита в предоставяне на здравни услуги